જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ ( GPSSB ) એ જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી 2022 માટે કોલ લેટર બહાર પાડ્યો

ખાલી જગ્યાઓ 1181 +

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ 29/01/2023

કોલ લેટર વેબસાઇટ ojas.gujarat.gov.in

કોલ લેટર વેબસાઇટ ojas.gujarat.gov.in

સત્તાવાર વેબસાઇટ http://gpssb.gujarat.gov.in/

જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023

અહીં ક્લિક કરો

વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ