કોચિંગ સહાય યોજના 2023

આર્થિક રીતે પછાતવર્ગની વિદ્યાર્થીનીઓને કૉંચિગ સહાય લાભ આપવા  ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે 

વિભાગનું નામ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ 

સહાયની રકમ  વધુમાં વધુ રૂ.૨૦,૦૦૦/- 

ALL INDIA લેવલની પરીક્ષા તેમજ વિદેશ જવા માટે આપવી પડતી  પરીક્ષાની પૂર્વતૈયારી માટે કોચિંગ સહાય યોજના 

તાલીમાર્થીએ ધોરણ-૧૦માં ૭૦% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવેલા હોવા જોઇએ.

કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ.૪.૫૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોવી જોઇએ 

તાલીમ દરમિયાન અન્ય સ્થળે નોકરી કરી શકશે નહીં 

સત્તાવાર પોર્ટલ https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ 

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31/01/2023